За нас„Интеграл” ЕООД е регистрирано като търговско дружество през 1996г. с предмет на дейност счетоводни и софтуерни услуги.

Фирмата разработва и внедрява интегрирана система за фирмено упровление, състояща се от три модула:


1.   Счетоводство

Въвеждат се данните от първичните счетоводни документи.

Като справки се извеждат оборотни ведомости от дата до дата, главни книги, сборни ведомости по дебита и кредита на ключови счетоводни сметки, дневници за покупки и продажби и справки-декларации, съгласно закона за ДДС. Модулът генерира на магнитен носител необходимите файлове за предаване на ДДС в офисите на НАП. Разработен е за многофирмено обслужване.

Програмният модул е изготвен съгласно закона за счетоводството и международните счетоводни стандарти.

2.  Склад

Въвеждат се данни за заприходяване на материали и стоки в складовете. Изписват се по средно претеглена цена.

Като справки излизат складовите наличности във всеки един момент.

3.   Персонал

Въвеждат се трудовите договори и допълнителните споразумения към тях на всички служители във фирмата. Модулът изчислява работните заплати и разпечатва фишове за заплатите. Генерира на магнитни носители отчета за НАП.

home